Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR HAU

Artikel 1. Algemeen

 1. Advocatenkantoor Hau is een eenmanszaak naar Nederlands recht waarin voor rekening en risico van de heer mr. K.W. Hau een advocatenpraktijk wordt uitgeoefend.
 2. Elk van de partijen staat er voor in dat alle, voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim zal blijven.

Artikel 2. Domicilie

 1. Voor de uitvoering van de opdracht en al hetgeen daaruit voortvloeit kiest Advocatenkantoor Hau domicilie aan de Duitslandlaan 430 te (2711 BN) Zoetermeer.
 2. De opdrachtgever kiest voor de overeenkomst en al hetgeen daaruit voortvloeit domicilie op het adres zoals dat aan Advocatenkantoor Hau is aangegeven en zoals zulks in de opdrachtbevestiging is vermeld. Opdrachtgever is gehouden tussentijdse (adres)wijzigingen tijdig door te geven aan de behandelende advocaat, bij gebreke waarvan het eerst opgegeven adres als domicilie cq. contactgegevens blijft gelden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 1. De bedingen in de algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Advocatenkantoor Hau, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Advocatenkantoor Hau werkzaam zijn respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Advocatenkantoor Hau van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk voor alle personen voor wier handelen of nalaten Advocatenkantoor Hau aansprakelijk zou kunnen zijn.
 2. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden waarnaar in de van de opdrachtgever afkomstige stukken wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan.

Artikel 3. Opdrachten

 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de betreffende advocaat ten behoeve van de opdrachtgever. De cliënt stemt ermee in dat in voorkomende gevallen een andere advocaat diensten verricht (bijvoorbeeld bij afwezigheid van de gecontracteerde advocaat of bij bijzondere deskundigheid). Ook kunnen derden worden ingeschakeld (bijvoorbeeld deurwaarders of andere deskundigen).
 2. Verstrekte opdrachten worden door Advocatenkantoor Hau uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever (cliënt). Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij elk hoofdelijk gehouden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht aan Advocatenkantoor Hau na te komen. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden en meer in het bijzonder aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 3. Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen tot het moment van beëindiging van de werkzaamheden.

Artikel 4. Aansprakelijkheid en inschakeling van derden

 1. Advocatenkantoor Hau zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie en inschakeling van niet bij haar werkzame derden (waaronder, maar niet uitsluitend, deskundigen, (buitenlandse) advocaten, accountants, schade-experts, tolken) de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. De behandelend advocaat is echter, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 3. De aansprakelijkheid van de behandelend advocaat is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door de behandelend advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag ter zake van het onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toepasselijke eigen risico. De actuele hoogte van de dekking is op te vragen en wordt kosteloos verstrekt aan de cliënt. De gecontracteerde advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten op de datum van vaststelling van deze voorwaarden daaromtrent gestelde regels.
 4. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking (meer) biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium te vermeerderen met € 2.000,00.
 5. Alle aanspraken vervallen, indien deze niet – onder overlegging van alle relevante bewijsstukken – schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de behandelend advocaat binnen één jaar nadat de feiten en omstandigheden waarop hij zijn aanspraak baseert de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend geraakt waren of redelijkerwijze konden zijn.
 6. De opdrachtgever vrijwaart de behandelend advocaat voor alle aanspraken van derden en is op eerste verzoek gehouden aan de behandelend advocaat de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Artikel 5. Gefinancierde rechtsbijstand

 1. Ingeval een toevoeging wordt aangevraagd, wordt die aanvraag door de Raad voor Rechtsbijstand beoordeeld aan de hand van het belastbaar inkomen en vermogen twee jaar terug. Het is mogelijk een peiljaarverlegging aan te vragen naar het lopende jaar, waarbij dient te worden benadrukt dat het een voorlopige toevoeging betreft op basis van een schatting. Opdrachtgever machtigt, door ondertekening van de algemene voorwaarden, advocatenkantoor Hau tot het ondertekenen van het peiljaarverleggingsformulier. Wordt een toevoeging verstrekt, dan betaalt de opdrachtgever een eigen bijdrage. De verkregen toevoeging is een resultaatstoevoeging. Dat betekent dat het op basis van het behaalde resultaat met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken.
 2. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien het kantoor namens hem een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR), de RvR, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over diens partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de basisregistratie personen en de Belastingdienst.
 3. Een voorlopige declaratie ontvangt u bij het in behandeling nemen van de zaak.
 4. Mocht u niet voor een toevoeging in aanmerking komen of wordt de toevoeging ingetrokken, dan worden de werkzaamheden op declaratiebasis in rekening gebracht zoals vermeld in artikel 6. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat in dit geval de kosten van de deurwaarder en een hoger griffiegeld eveneens in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Honorarium en kosten

 1. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door de behandelend advocaat voor de betreffende opdracht vast te stellen uurtarief. Het standaard uurtarief bedraagt € 150,00.
 2. Het uurtarief zal in beginsel steeds jaarlijks, met ingang van 1 januari, worden geïndexeerd, waarbij het kantoor zich het recht voorbehoudt tot tussentijdse indexering over te gaan.

Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten (ondermeer maar niet uitsluitend deurwaarderskosten, griffierechtgelden, reis- en verblijfkosten alsmede – indien van toepassing – kosten van derden). 

 1. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.).
 2. Tenzij anders overeengekomen factureert de behandelend advocaat in principe voorafgaand, tussentijds en/of aan het einde van de behandeling van de zaak.
 3. De behandelend advocaat kan in beginsel voor de aanvang van de opdracht van de opdrachtgever een voorschot verlangen en/of tijdens de behandeling een nader voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal de behandelend advocaat de werkzaamheden dienen aan te vangen respectievelijk voort te zetten. Dit geldt eveneens voor leges en verschotten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling van de declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Declaraties waartegen niet binnen 14 dagen schriftelijk is geprotesteerd gelden als geaccepteerd. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan de behandelend advocaat zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd, alsmede incassokosten berekend aan de hand van de staffel buitengerechtelijke incassokosten van de rechtbank. Dit laatste eerst na de zogenaamde veertiendagenbrief.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever (cliënt) van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW in verbinding met artikel 6:120 lid 2 BW, tenzij de cliënt een consument is, dat wil zeggen een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval de cliënt de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW in verbinding met artikel 6:120 lid 1 BW is verschuldigd.
 4. Bij (buiten-)gerechtelijke invordering is de cliënt naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Advocatenkantoor Hau gemaakte incassokosten verschuldigd. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 5. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Advocatenkantoor Hau, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de cliënt een met de slotdeclaratie verrekenbaar voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichting.
 6. Ingeval de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan Advocatenkantoor Hau weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken. Advocatenkantoor Hau is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van weigering, opschorting of staking van haar werkzaamheden

Artikel 8. Derdengelden

 1. Gelden die de behandelend advocaat ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Hau. Tenzij een afwijkende afspraak gemaakt is, wordt over derdengelden geen rente vergoed. Advocatenkantoor Hau bevordert dat aan de opdrachtgever toekomende gelden zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever worden doorbetaald.
 2. De aan de opdrachtgever toekomende gelden mogen verrekend worden met de bedragen die de opdrachtgever op basis van verzonden declaraties aan Advocatenkantoor Hau is verschuldigd. Hiervoor dient door de opdrachtgever wel een machtiging te worden afgegeven. Proceskostenveroordelingen mogen direct worden overgemaakt op de bankrekening van Advocatenkantoor Hau omdat deze reeds zijn gecedeerd bij ondertekening van de opdrachtbevestiging.

Artikel 9. Protocol datalekken

Per 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat wij direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra wij een ernstig datalek hebben of vermoeden. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Denk hierbij aan een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. Aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt) dient het lek in beginsel ook te worden gemeld.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels rond de meldplicht datalekken opgesteld. Deze zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het bepalen of er sprake is van een datalek dat zij moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen. Wij houden ons aan deze beleidsregels. Het overtreden van de meldplicht kan door de Autoriteit Persoonsgegevens worden bestraft met oplegging van een bestuurlijke boete. Meer informatie is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Artikel 10. Archivering

Na het einde van een zaak zal het dossier worden gesloten en minimaal gedurende een termijn van 7 jaren in het archief van het kantoor worden bewaard waarna het te zijner tijd zal worden vernietigd.

Artikel 11. Toepasselijkheid recht / Klacht- en geschillenregeling

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Hau is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.
 2. Geschillen en/of klachten kunnen tevens worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur dan wel de Deken. Dit kan slechts nadat er door een tweede advocaat, welke door Advocatenkantoor Hau wordt aangewezen als klachtenfunctionaris, binnen vier weken na de schriftelijke melding van de klacht en/of geschil een (voor de opdrachtgever kosteloos) gemotiveerd advies heeft uitgebracht omtrent het geschil en/of klacht.

 

 

Privacyverklaring

Advocatenkantoor Hau respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Hau verwerkt.

Advocatenkantoor Hau is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Inschrijving Kamer van Koophandel: 54544572 

Advocatenkantoor Hau

Duitslandlaan 430

2711 BN Zoetermeer

 

www.advocatenkantoorhau.nl

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel: 079 - 707 01 23

fax: 079 – 203 31 59

 

K.W. Hau is de Functionaris Gegevensbescherming van Advocatenkantoor Hau. Hij is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Advocatenkantoor Hau verwerkt uw persoonsgegevens omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

 Advocatenkantoor Hau verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Financiële gegevens, medische gegevens, strafrechtelijke gegevens, burgerservicenummer (BSN)en overige bijzondere /of gevoelige persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor een (volledige)uitvoering van de opdracht. Dit zal onder andere afhankelijk zijn het type zaak en rechtsgebied. De verwerking van persoonsgegevens wordt op rechtmatigheid getoetst.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

 Advocatenkantoor Hau verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

- Wettelijke verplichting

- Uitvoering van een overeenkomst

- Verkregen toestemming van betrokkene(n)

- Gerechtvaardigd belang

- Algemeen belang

 

Doeleinden

 Advocatenkantoor Hau verwerkt uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Advisering, bemiddeling en verwijzing

- Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het voeren van (gerechtelijke) procedures

- Advocatenkantoor Hau verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Advocatenkantoor Hau neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Advocatenkantoor Hau) tussen zit.

 

Bewaartermijn 

Advocatenkantoor Hau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Daarvoor hanteert Advocatenkantoor Hau de in de advocatuur gebruikelijke bewaartermijnen. Deze bedragen minimaal 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Advocatenkantoor Hau verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Hau, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.  

Daarnaast kan Advocatenkantoor Hau persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Hau uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Hau ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, boekhouder, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt 

Advocatenkantoor Hau gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Websites derden

Www.advocatenkantoorhau.nl en www.advocatenkantoorzoetermeer.nl bevat links naar andere websites en/of bronnen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Hau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Advocatenkantoor Hau wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging

Advocatenkantoor Hau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met Advocatenkantoor Hau of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Aanpassen privacy statement

Advocatenkantoor Hau heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).